ZAPOJ SE

Relaxační park Bezděčka – divočina uprostřed města

Kateřina Marečková  Sdílet článek na nebo
Relaxační park Bezděčka – divočina uprostřed města

Niva potoka Bezděčky tvoří přirozený biokoridor procházející intravilánem Nového Města na Moravě směrem od místní části Pohledec k centru města. Niva meandrujícího potoka v minulosti tvořila hranici mezi zastavěným územím města a volnou krajinou. Rozrůstající se zástavba a zahrádkářské kolonie postupně nivu pohltily a stala se součástí zastavěného území. Došlo k regulaci – napřímení toku, zástavbě části vlhkých luk v okolí toku. Asi nejvýraznějším zásahem byla stavby městské výtopny (současné Městské lázně) a později obchodního domu Billa. Nivu potoka také negativně ovlivnila výstavba bytových domů, kterým musela ustoupit historická zástavba města citlivě navazující na nivní louky.
Přes popsané negativní vlivy si místo zachovalo část své přírodní hodnoty. Vyskytuje se zde řada druhů bezobratlých (vážky, brouci, motýli), obojživelníků (ropucha obecná, skokan hnědý, skokan krátkonohý, čolek obecný, čolek horský), plazů (užovka obojková) a ptáků (např. ledňáček říční). Říčka Bezděčka je přirozeným prostředím pro ryby, mimo jiné se zde žije zvláště chráněná vranka pruhoploutvá.
Lokalitou prochází vycházkové stezky, využívané obyvateli města. Lokalita má tedy nejen přírodní ale i osvětový potenciál. Nabízí se možnost revitalizovat toto území, využít jeho potenciál z hlediska ochrany přírody a doplněním vhodné návštěvnické infrastruktury vytvořit příjemné prostředí pro relaxaci a osvětu veřejnosti.
V roce 2020 vybudovalo město ve spolupráci se Sdružením Krajina za obchodním domem Billa tůň, která nahradila tři stávající již zazemněné tůně, vytvořené zde v minulosti.
Navrhujeme pokračovat v revitalizaci tohoto území vybudováním další tůně a umístěním informačního panelu.
Lokalizace záměru:
pozemek p.č. 1192/5 k.ú. Nové Město na Moravě
pozemek je ve vlastnictví města
Parametry tůně:
plocha 150 m2
průměrná hloubka – 0,7 m
maximální hloubka 1,5 m
umístění – viz přiložený zákres
Informační panel
Z obsahu informačního panelu získají kolemjdoucí informace o významu biokoridorů, nivních luk a tůní a dozvědí se o možnostech jejich ochrany a péče o ně.

Význam záměru:

Obyvatelé města i návštěvníci městských lázní se dostanou do kontaktu s „divokou“ přírodou, budou moci na vlastní oči pozorovat život v tůních a potoce a zároveň získají základní informace o účelu biokoridorů a významu niv potoků a řek. Realizace záměru zlepší podmínky pro výskyt na vodu vázaných organizmů, zatraktivní lokalitu pro veřejnost a vytvoří také zázemí pro venkovní ekovýchovné aktivity místních škol. Za mrazivého zimního počasí vznikne zamrznutm hladiny tůně menší přírodní ledová plocha využitelná k bruslení stejně jako se to stalo i na tůni vybudované v roce 2020.
Orientační rozpočet záměru:
Vybudování (vybagrování) tůně 35000 Kč
Umístění infopanelu včetně jeho výroby 15000 Kč
Celkem: 50000 Kč